Tối ưu hóa Widget

  1. Để có kết quả cao nhất từ sự hợp tác của chúng tôi, hãy đặt 3 widget lên trang web của bạn. Tổ hợp các loại widget tốt nhất để dùng trên trang web của bạn:

Xin lưu ý rằng nên có ít nhất 2 widget trên trang web của bạn. Mỗi mã của widget chỉ nên được chèn vào trang web của bạn một lần.

2. Để kiểm tra số liệu thống kê và vị trí của widget trên trang web, hãy chuyển đến tab Action > Widget stats:

Hãy chú ý đến tỷ lệ hiển thị của các widget của bạn. Tỷ lệ hiển thị (khả năng được xem) là tỷ lệ phần trăm người dùng nhìn thấy widget trên màn hình, so với mức tải trang.

1 - Widget này có độ hiển thị thấp.

2 - Widget này chưa được đặt trên trang web

3 - Widget này có độ hiển thị cao.

4 - Widget này có độ hiển thị rất thấp.

Nếu tỷ lệ hiển thị của widget thấp, vui lòng thay đổi vị trí của widget thành vị trí cao hơn trên trang web của bạn. Ví dụ, nếu widget được đặt dưới phần bình luận, hãy đặt nó phía trên phần này.

3. Để lọc loại quảng cáo, loại nào sẽ hiển thị trên trang web vào Widget stats > Settings:

Có 4 loại nội dung quảng cáo. Để có được kết quả cao nhất từ sự hợp tác của chúng tôi, hãy bật tất cả các loại. Nếu bạn đã trả tiền lưu lượng truy cập từ Facebook, chỉ sử dụng các loại PG + R. Xin vui lòng, đọc thêm chi tiết về các loại ở đây.

4. Để kiểm tra thống kê của trang web vào Action Tab > Statistics:

Có các thông số khác nhau có thể được theo dõi (số lần nhấp theo ngày, theo quốc gia, theo nguồn, theo thiết bị)..