Mức chi trả

Để thêm phương thức thanh toán hoặc kiểm tra ngày thanh toán, mở tab Publishers. Sau đó click nút Payouts:

Chúng tôi trả theo chu kỳ NET30. Ví dụ, thanh toán cho tháng 7 sẽ được thực hiện vào ngày 30 tháng 8. Bạn có thể sử dụng PayPal hoặc chuyển khoản ngân hàng. Mức chi trả thấp nhất cho PayPal là $100, cho chuyển khoản ngân hàng là $1000:

Lưu ý: Nếu bạn không đạt được ngưỡng thanh toán tối thiểu, doanh thu của bạn sẽ được dồn vào doanh thu của tháng tiếp theo cho đến khi bạn đạt được số tiền cần thiết.

Để thêm phương thức thanh toán mới, click vào nút Add new payment method:

Thanh toán sẽ được gửi qua phương thức đã được chọn.

Yêu cầu chi trả được tạo tự động vào đầu tháng.

Khi yêu cầu có trạng thái Approved/Paid, hãy chờ 1-3 ngày làm việc để số tiền đến. Nếu ngày thanh toán rơi vào cuối tuần, khoản thanh toán sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email sau khi thanh toán được gửi:

Trạng thái Pending có nghĩa là khoản thanh toán được xem xét và phê duyệt trước ngày 28 của tháng:

Để có thêm thông tin, vui lòng chuyển đến tab Payouts trong mục Publishers trong bảng điều khiển của bạn.