Archive for Category: Nhà xuất bản

Mức chi trả

Để thêm phương thức thanh toán hoặc kiểm tra ngày thanh toán, mở tab Publishers. Sau đó click nút Payouts: Chúng tôi trả theo chu kỳ NET30. Ví dụ, thanh toán cho tháng 7 sẽ được thực hiện vào ngày…

Tối ưu hóa Widget

Để có kết quả cao nhất từ sự hợp tác của chúng tôi, hãy đặt 3 widget lên trang web của bạn. Tổ hợp các loại widget tốt nhất để dùng trên trang web của bạn: dưới bài viết +…

Tạov Widget

Để tạo một widget chuyển sang tab Publisher: Click vào nút Add Widget: Chọn tùy chọn phù hợp nhất trong mọi ô: loại widget Loại phụ Chủ đề Tiêu đề widget Sử dụng cài đặt Detailed để làm quảng cáo…